Za­pra­sza­my do udzia­łu w cy­klu szko­le­nio­wym on­li­ne pod pa­tro­na­tem na­uko­wym Ka­te­dry i Kli­ni­ki Or­to­pe­dii Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Po­zna­niu. Na dzi­siej­szym spo­tka­niu m.in. prak­tycz­ne wska­zów­ki przy wy­bo­rze im­plan­tu – co dla ko­go? Trud­na ro­ta­cja ele­men­tu udo­we­go – bez­piecz­niej do­dać ro­ta­cję ze­wnętrz­ną czy we­wnętrz­ną? Tyl­ny of­f­set – pu­łap­ki po­cząt­ku­ją­ce­go ope­ra­to­ra. Wcię­cie pro­wa­dzi do zła­mań oko­ło­pro­te­zo­wych – fakt czy mit?