Po prze­rwie wa­ka­cyj­nej wra­ca­my z no­wym ze­sta­wem py­tań. Za­pra­sza­my do po­wtór­ki z "Or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii" Ta­de­usza Ga­ździ­ka.