Czy do­stęp przed­ni (DAA) w pier­wot­nej al­lo­pla­sty­ce sta­wu bio­dro­we­go jest stan­dar­dem w pol­skich szpi­ta­lach? O tym kon­tro­wer­syj­nym za­gad­nie­niu opo­wia­da Pa­weł Skow­ro­nek. Za­pra­sza­my!