Za­pra­sza­my na film in­struk­ta­żo­wy, uka­zu­ją­cy krok po kro­ku re­kon­struk­cję wię­za­dła rzep­ki u mło­dej pacjentki z prze­wle­kłą nie­sta­bil­no­ścią sta­wu rzep­ko­wo­-u­do­we­go.