Oko­ło­pro­te­zo­we za­ka­że­nie sta­wu (PJI) wy­stę­pu­je obec­nie w nie­wiel­kiej, lecz istot­nej czę­ści wszyst­kich pla­no­wych za­bie­gów cał­ko­wi­tej alo­pla­sty­ki bio­dra (THA) i cał­ko­wi­tej alo­pla­sty­ki ko­la­na (TKA).1,2 PJI po­zo­sta­je głów­nym po­wo­dem nie­po­wo­dze­nia od 1% do 4% za­bie­gów TKA. W 5,6% tych przy­pad­ków ogó­łem prze­pro­wa­dza się po­now­ny za­bieg re­wi­zyj­ny. Sprawdź, ja­kie me­to­dy le­cze­nia in­fek­cji po alo­pla­sty­ce sta­wu ko­la­no­we­go oma­wia w swo­jej pre­zen­ta­cji Je­rzy Bia­łec­ki.