W ja­­kich oko­­li­cz­no­­­ściach le­­karz mo­­że wy­­sta­­wić re­­ce­p­tę na pro­­du­k­ty re­­fu­n­do­­wa­­ne? Czy le­­karz ma rze­­czy­­wi­­­ście obo­­wią­­zek wy­­sta­­wić re­­ce­p­tę na pro­­du­k­ty re­­fu­n­do­­wa­­ne? Na czym po­­le­­ga ró­ż­ni­­ca mię­­dzy le­­karzem ubez­­pie­­cze­­nia zdro­­wo­t­ne­­go a oso­­bą upra­w­nio­­ną? Prze­d­sta­­wia­­my naj­wa­ż­nie­j­sze za­­sa­­dy, któ­­re mu­­si spe­ł­nić le­­karz, by pra­­wi­­dło­­wo od­czy­­tać wsze­l­kie prze­­pi­­sy do­­ty­­czą­­ce wy­­sta­­wia­­nia re­­cept le­­ka­r­skich na pro­­du­k­ty re­­fu­n­do­­wa­­ne.