Jed­nym z naj­po­waż­niej­szych po­wi­kłań pro­te­zo­pla­sty­ki sta­wu jest za­pa­le­nie oko­ło­pro­te­zo­we, któ­re w wie­lu wy­pad­kach nie tyl­ko ni­we­czy po­zy­tyw­ne ce­chy sztucz­ne­go sta­wu, ale też mo­że pro­wa­dzić do cier­pień cho­re­go i znacz­ne­go ka­lec­twa. Je­śli chcesz do­wie­dzieć się, co moż­na zro­bić, by ogra­ni­czyć ry­zy­ko in­fek­cji, za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pre­zen­ta­cją Je­rze­go Bia­łec­kie­go.