Każ­dy le­karz ma obo­wią­zek pro­wa­dze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i ar­chi­wi­zo­wa­nia do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej. Kto jest upraw­nio­ny do wglą­du, po­bie­ra­nia od­pi­sów i wy­cią­gów, a tak­że ory­gi­na­łów do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej? Jak dłu­go na­le­ży prze­cho­wy­wać do­ku­men­ty? Kie­dy do­ku­men­ta­cja me­dycz­na bę­dzie mu­sia­ła być pro­wa­dzo­na w for­mie elek­tro­nicz­nej? Za­pra­sza­my na ko­lej­ny wy­kład Ju­sty­ny Zaj­del – spe­cja­li­sty pra­wa me­dycz­ne­go.