Ja­kie prze­słan­ki mu­szą zo­stać speł­nio­ne, by le­karz mógł zgod­nie z pra­wem prze­pi­sać re­cep­tę pa­cjen­to­wi, któ­ry nie przy­szedł na wi­zy­tę? Ko­mu prze­ka­zać re­cep­tę wy­sta­wio­ną za­ocz­nie, je­śli nie mo­że jej ode­brać pa­cjent? O udzie­la­niu świad­czeń zdro­wot­nych z po­mi­nię­ciem oso­bi­ste­go kon­tak­tu opo­wia­da spe­cja­li­sta pra­wa me­dycz­ne­go, dr hab. Ju­sty­na Zaj­del. Justyna Zajdel