O tym, dla­­cze­­go le­­piej wy­­brać en­do­­pro­­te­­zę ty­l­no sta­­bi­­li­­zo­­wa­­ną, na dzi­­sie­j­szym spo­­t­ka­­niu opo­­wie prof. Ja­­cek Ko­­wa­l­cze­w­ski. W wy­­kła­­dzie m.in.: ró­ż­ni­­ce sy­s­te­­mu PS i CR, dla­­cze­­go uży­­wam PS? dla­­cze­­go PS uła­­twia sto­­so­­wa­­nie te­ch­ni­­ki „Ti­­bia fi­r­st”? Prze­­śledź za­­ska­­ku­­ją­­cą dys­­ku­­sję, któ­­ra wy­­wią­­za­­ła się na za­­ko­ń­cze­­nie wy­­kła­­du.