Obo­­wią­­zek wy­­ra­­że­­nia zgo­­dy na ka­ż­de świa­d­cze­­nie zdro­­wo­t­ne, po­­czą­w­szy od zwy­­kłe­­go ba­­da­­nia, a sko­ń­czy­w­szy na za­­bie­­gu ope­­ra­­cy­j­nym, wy­­ni­­ka z art. 32 usta­­wy o za­­wo­­dzie le­­ka­­rza. Nie­­wy­­ra­­że­­nie przez pa­­cje­n­ta ża­d­ne­­go oświa­d­cze­­nia blo­­ku­­je więc mo­ż­li­­wość udzie­­le­­nia świa­d­cze­­nia zdro­­wo­t­nego. Ja­­ka po­­wi­n­na być fo­r­ma wy­­ra­­żo­­nej zgo­­dy? Jak na­­le­­ży po­­stą­­pić wzglę­­dem ma­­ło­­le­t­nie­­go pa­­cje­n­ta?