Z olbrzymim żalem informujemy o śmierci naszego kolegi, prof. dra hab. n. med. Krystiana Żołyńskiego.

Prof. Żołyński  ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1972 r. podjął pracę na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej do kierownika Kliniki i Komendanta Instytutu Chirurgii. W 2002 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej i kierownika I Katedry Ortopedii i Traumatologii Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 roku po reorganizacji Katedry został kierownikiem Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej i Kliniki Ortopedii Wydziału Fizjoterapii. Od 2015 roku był na emeryturze.

Od 1977 r. członek zwyczajny PTOiTr. Dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza, następnie  wiceprezesa łódzkiego oddziału PTOiTr.  Przez jedną kadencję był wiceprezesem Zarządu Głównego PTOiTr. 

Profesor Żołyński był wielokrotnie nagradzany nagrodami naukowymi Rektora WAM za prace naukowe. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem im. Adama Grucy, przyznanym przez Zarząd PTOiTr.

Cześć Jego pamięci.

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder