13 stycznia 2024 r. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich odbyło się walne zebranie Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część naukową oraz sprawozdawczo-wyborczą.

Część naukowa obejmowała wystąpienia członków Sekcji Osteosyntezy PTOiTr. Tematami wystąpień były:

 1. Historia Sekcji Osteosyntezy – prof. dr hab. n. med. Tomasz Niedźwiedzki
 2. Złamania końca dalszego kości ramiennej – dr hab. n. med. Karol Szyluk
 3. Złamania końca bliższego kości piszczelowej – dr n. med. Michał Pyda

W części sprawozdawczo-wyborczej w pierwszej kolejności na przewodniczącego zebrania przez aklamację wybrano dr. n. med. Tomasza Stołtnego. Również przez aklamację powołano komisję skrutacyjną, w skład której wchodzili: lek. Dorota Pinkawa – przewodnicząca komisji, lek. Tomasz Lichorad oraz lek. Wojciech Kania. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Część sprawozdawczą zakończono udzieleniem przez uczestników walnego zebrania absolutorium Zarządowi Głównemu.

W kolejnej części spotkania przeprowadzono wybory nowego Zarządu oraz komisji rewizyjnej Sekcji Osteosyntezy PTOiTr. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Członkowie nowego Zarządu:

 • dr hab. n. med. Karol Szyluk – prezes (23 głosy)
 • dr n. med. Michał Pyda – wiceprezes (23 głosy)
 • lek. Marcin Sykuła – członek Zarządu (23 głosy)
 • dr hab. n. med. Wojciech Roczniak – członek zarządu (23 głosy)
 • lek. Piotr Grabowski – sekretarz (22 głosy)
 • lek. Wojciech Solecki – skarbnik (24 głosy)

Członkowie komisji rewizyjnej:

 • lek. Radosław Łanowy (21 głosów)
 • lek. Marcin Janeczek (21 głosów)
 • dr n. med. Zbigniew Pilecki (21 głosów)

Na zakończenie dr hab. n. med. Karol Szyluk – nowy prezes – przedstawił zamierzenia na czas swojej kadencji.